Пътностроителна техника ЕАД

Подробно описание:

Информация за “Пътностроителна техника” ЕАД

С Решение на МС № 50/30.03.1989 г. „Промишлено-пътен комбинат” става държавна фирма – „Пътностроителна техника”, регистрирана в търговския регистър при СГС, ф.д. 526/1989 г. П­рез 1992 г. „Пътностроителна техника” се регистрира като еднолично дружество, като по-късно през 1995 г.се преобразува в еднолично акционерно дружество (ЕАД). През м. май 1997 г. „Пътностроителна техника” става акционерно дружество (АД) и се приватизира.
Основният пакет акции е придобит от „Холдингово дружество Пътища” АД (понастоящем „Холдинг Пътища” АД) – една от най-мощните пътностроителни структури в страната и на 15.03.2004 г. СГС вписва като едноличен собственик на капитала на ПСТ „Холдингово дружество Пътища” АД. От Акционерно дружество (АД) ПСТ става Еднолично акционерно дружество (ЕАД).
Дружеството е с над 30 годишна история, водещо в отраслите производство на пътни зн­аци и пътни съоръжения, ремонти на пътностроителна техника, изграждане на светофарни уредби и други средства за ОБД, ремонт на ВиК мрежи, възстановяване на пътни настилки.

Структурата на управление на дружеството се състои от:

- ръковдство-управление
- обособени отдели: административно и правно обслужване, финансово-счетоводен отдел, оферти и ПТО, логистика, механизация и автотранспорт.


­

Изтегли пълното представяне

На 30.06.2008 бяха публикувани и следните отчети:

ОТЧЕТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ


Доклад на регистриран одитор No 363


Отчет парични потоци


Отчет приходи разходи


Счетоводен баланс за 2007 година


Собствен капитал