Пътно Поддържане – Враца

област: Враца,
община: Враца , град: Враца
пощенски код: 3000
улицa : ”полк.Кетхудов”2
Телефон/ Факс: 092/620405
E-mail: ppvratza_road@roads.bg
Подробно описание:

Година на учредяване и история на развитие на дружеството

“Пътно Поддържане–Враца” е еднолично дружество с ограничена отговорност, образувано с разпореждане № 6 на МС от 29.06.2000 год., със 100 % (сто) държавно участие, като принципал е МРРБ - София и вписано в търговския регистър при Окръжен съд гр.Враца с решение № 862/15.09.2000 год. Капиталът на дружеството по регистрация е 87 940 лв., но след преоценката на ДМА от 31.05.2002 год. съгласно ПМС 179/13.09.1991 год. е увеличен на 700 210 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление. Седалището на управление на дружеството е град Враца, Република България. На 26.05.2004 г. е сключен приватизационнен договор за продажба на 100 % ( сто ) процента от капитала на “Пътно Поддържане - Враца” ЕООД гр. Враца между Агенцията за приватизацията и ХД “Пътища” АД - гр. София. Следствие осъществена приватизационна процедура от Агенция за приватизация, ХД “Пъти­ща” придоби 100 % (сто) процента от капитала.

Предмета на дейност на дружеството е текущ ремонт и поддържане на пътища, пътни принадлежности, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, зимно поддържане на пътищата, всички видове услуги със строителна и друга техника,. Фирма “Пътно поддържане - Враца” ЕООД, със седалище: гр. Враца, ул . „полк. Кетхудов” № 2 е регистрирана в ТР при Окръжен съд Враца по Ф.Д. № 862/2000г. с Решение № 1721 от 15.09.2001г. и Решение №1136 от 07.07.2004г. и е правоприемник на дейността на Областно Пътно Управление - гр Враца. Дружеството разполага с квалифицирани работници , специалисти със средно и висше образование , необходимата техника за изпълнение на договорени обекти качествено и в срок . Възложители са ФРПИ -гр София , Дирекция „Областно Пътно Управление”-Враца , Община Враца , община Мездра и др. Качеството на изпълнените СМР и влаганите строителни материали се гарантира от акредитирана пътно строителна лаборатория.­

Изтегли пълното представяне